Advertisement - Digital Discipleship (728x90)
 

O le Aso ma le Ituaso, e le Iloa e se Tasi—Mataio 24:36

Login
  english / français
Tusiga / 2016 / September

 

 

O le Aso ma le Ituaso, e le Iloa e se Tasi—Mataio 24:36

Ekkhardt Mueller

Ekkehardt Mueller, DMin, PhD, is associate director, Biblical Research Institute, Silver Spring, Maryland, United States.

 

 

O le Aso ma le Ituaso, e le Iloa e se Tasi—Mataio 24:36

Ua loa ona taumate sikola o le Tusi Paia i le uiga o le fetalaiga a Iesu  i le Mataio 24:36, Na te  le silafia le aso ma le ituaso o Lona lava afio faalua mai. Na ta’ua e se tasi o ia sikola o R. T. France, “o se feteena’iga maoa’e ona ‘o le Atalii,’ lenei e tutotonu iai le valo’aga ae Na te le silafia le aso ma le ituaso.”1 O le manatu o le sikola o Grant Osborne faapea o se, “faamatalaga e faigata ona taliaina.”2 E to’atele foi nisi o loo tau manatunatu pea i le mafuaaga na fetalai ai faapea Iesu.

E faapefea ona tatou malamalama i lenei fetalaiga a Iesu? Aisea foi na Ia faia ai lea faamatalaga?

Se’ia tatou vaevaeina le siosiomaga o le faamatalaga

O lenei fetalaiga a Iesu, o se tasi lea vaega o Lana lauga i luga o le Mauga o Olive, na Ia ta’ua faatasi ai le faatafunaina o Ierusalema, atoa ma Lona toe afio faalua mai. I fuaiupu e 29–31, na faataula’i ai Ana fetalaiga i faailoga i le lagi e muamua taunuu i Lona faaali mai ma Lona afio mai. Na Ia faaaogaina foi faataoto i le mati atoa ma le lapata’iga i lona latalata tele mai (Matt. 24:32, 33), ona Ia toe taliu ai lea i le faatafunaga o Ierusalema, mo le faamalosiga o Ona soo ia mataala pe a vaaia ia faailoga o le taimi ma le mata’utia o le faatafunaga o le aai. O le augatupulaga e le mavae atu a ua faataunuuina lenei valoaga (Mat. 24:34), o le augatupulaga o le ulua’i senituri, na latou iloa lelei Iesu O i latou lava ia na aulia lenei aso mata’utia na faatafunaina ai Ierusalema.3

O le faitauga e amata i le fuaiupu e 36, na toe foi ai Iesu i Lona toe afio faalua mai. E manino, o Lona faaali (Parousia, Matt. 24:39) mai, ma le afio faalua mai (erchomai) o Le Alii/le Atalii o le Tagata (Matt. 24:42, 44) e faasino iai nei fuaiupu. O le fuaiupu e 36, ua avea lea ma faatomuaga o le faitauga o fuaiupu 37–51, o loo faataula’i i le tulaga e le mafai ona iloa le aso o le Toe Afio Faalua mai. E faamamafaina e lenei faitauga le ititi o le malamalama i mea e tutupu i le taimi o le iuga, atoa le mana’omia tele o le sauni ona e le iloa lea aso ma lea ituaso e sau ai le Atalii o le Tagata. O le vaavaa lenei o le faitauga:

 Fuaiupu e 36

Faamatalaga: E le iloa e tagata, agelu, ma Iesu (le aso ma le ituaso)

Fuaiupu e 37–39

Faata’ita’iga: Noa, Lolo, ma le Afio Faalua Mai (o aso, aso)

Fuaiupu e 40–41

Faata’ita’iga: O alii i le galulue, o tama’ita’i e olo saito faatasi

Fuaiupu e 42

Faatonuga: Mataala ona o le afio mai o le Alii (aso)

Fuaiupu e 43

Faata’ita’iga: O le ulu o le aiga ma le gaoi

Fuaiupu e 44

Faatonuga: Ia sauni ona o le afio mai o le Atalii o le Tagata (ituaso)

Fuaiupu e 45–51

Faata’ita’iga: O auauna faamaoni, pe le faamaoni foi (aso ma le ituaso—f. 50)

O le sini o lenei palakalafa, o le manatu iloa. E tusa ai ma fuaiupu e 32-33 i le faitauga na muamua atu, e tatau ona iloa (ginōskō) e soo le lalata tele o tulaga a oo mai. E faamamafaina e la tatou faitauga (Mat. 24:36–51), le manatu iloaina.5 O fuaiupu 36–51 e manino ai, e ui ina iloa i faailoga le lalata tele mai o le Afio Faalua mai, ae le mafai lava ona iloa tonu le aso ma le ituaso. Afai e le silafia e Iesu, atoa ma agelu lea aso tonu, manatu la i le ititit tele o le iloa tagata? E le o le taumateina la o le aso o Lona Faaali mai Parousia, a ia sauni i aso uma. O le totonugalemu la o lenei faitauga, e le o le natura silafia o Keriso, a o le sauniuni o tagata mo lenei tulaga aupito maoa’e o le tala faasolopito o le lalolagi.

O le Mataio e 25—I le faataoto i taupou e sefulu, o taleni, ma mamoe ma oti—o loo faaauauina ai lenei lava manatu tupito.6 E tatau ona tatou malamalama i le taua o le sauni, pe a afio mai Iesu e olioli ai i le taumafataga a le Tamai Mamoe. O faataoto nei, e faailoa mai ai foi e Iesu, e iai le faatuatuai,7 o le vaitaimi lea i le va o Lona afio muamua mai, ma Lona afio faalua mai. E le gata i lea, ae manino i faataoto mulimuli nei e lua, o le a le lava na ona faatali faasamasamanoa. E matua galuega lava i latou e faatalitali faamaoni8 i galuega eseese mo le Matai, latou te auauna foi mo isi.

Se’ia tatou vaevaeina le mau

“A o lea aso ma lea ituaso e le iloa e se tasi, e le iloa lava e agelu i le lagi, (e oo lava i le Alo), ua na o Lo’u Tama lava” (Mat. 24:36).

E tele nisi faaliliuga o lenei lava fuaiupu, Mataio 24:36, i le gagana Eleni. O le faaliliuga aupito taua, e ta’ua o le Majority Text, o loo misi ai le faaupuga, “e le iloa foi e le Alo” [missing in the Samoan translation too], e ui lava e tele faaliliuga tuai o loo maua ai. E foliga mai na lafoa’ia e nisi faaliliuga lenei lava faitauga, “e le iloa foi e le Alo,” ona o le talitonuga e silafia e Le Atua mea uma, e le talafeagai ai ona tonu lenei faaupuga ma le natura o le Aiga Atua.9 Peitai, pe o le a lava le faaliliuga e filifilia e le tagata, o faaliliuga uma lava o loo aofia ai, “ua na o Lo’u Tama lava,” Na te silafia le aso o le Afio Faalua mai o Iesu. Pe aofia ai la le faaupuga, “e le iloa foi e le Alo,” pe leai foi, e leai lava so na eseesega.

Ua tatou faamaonia i le vaevaeina o le siosiomaga, o lea aso ma lea ituaso e le masalomia le toe afio faalua mai o Keriso.10 E tusa ai la ma le fuaiupu e 36, e tumau lava le lilo o lea aso. O le aso ma le ituaso, “e fusia ai i le taimi; ua tuufaatasia ai le aso ma le ituaso.”11 E toe ta’ua foi lava lea faaupuga, aso ma lea ituaso i le fuaiupu e sosoo ai. E pei o aso Noa (ff. 37, 38), ma le ituaso na ulu ai Noa i le vaa (f. 38). O loo vaaia i le fuaiupu e 42, o le aso o le afio mai o Le Alii i le fuaiupu e 44, atoa foi ma le ituaso e faaali mai ai Le Atalii o le Tagata. E manino, e tutusa lava le faaaogaina o ia faaupuga e lua. E toe molimauina foi i le fuaiupu e 50 e faamalamalamaina mai ai le Afio Faalua mai.12 E ui e le o ta’ua mai le aso ma le ituaso, ae faailoa mai e le fuaiupu e 48, le faafitauli o le faatuai mai. O le taua la o le Faaali mai Parousia, ma le sauniuni o soo o loo faamamafaina ai, ae teena ai foi le taumafai e tusilima tonu i lea aso ma lea ituaso.

E tolu ituaiga e le iloa le taimi: (1) tagata uma, (2) agelu i le lagi, o e latalata i Le Atua ma Lana tapulega, atoa ma (3) Le Alo.13 E na o Le Atua lava Le Tama Na te silafia le aso o le Faaalia mai, Parousia. E ui e tele le au faaliliu o nei ona po latou te taumafai e faamalamalama tulaga e gata mai le silafia o Iesu,14 ae tele foi taumafaiga a le au faaliliu anamua na latou taumafai foi e faamalamalama lava foi lenei lava tulaga faigata ia Iesu: “Origen, ad loc., na manatunatu, pe le’i tusilima Iesu i le ekalesia na Ulu ai Ia lava.

O le manatu o Philoxenus, ad loc., na faato’a toe tasi Iesu ma Lona Tama, i le malamalama ma le pule atoatoa ina ua toe afio atu o Ia i le lagi. Fai mai foi Ambrose ia, de fid. 5, 16, o le faaupuga, ‘e le iloa foi e le Alo,’ o se faaliliuga a i latou e le talitonu i le Tolu-Tasi-Paia. O le manatu o Athanasius, C. Ar. 3.42–50, sa na ona faataga le silafia e Iesu lea tulaga. Manatu tagata Kapatosia, na le silafia e le Atalii le aso ia te Ia lava, ae mafai e ala i Le Tama. Ae matua lafoa’ia lava e Chrysostom, Hom. on Mt. 77.2, . . . e iai se mea e le silafia e Iesu.”15 O nisi foi na manatu e lei faaaogaina e Iesu le upu atalii e faatatau ia te ia.16 Peitai, e manino lava le mau i le fetalaiga a Iesu, Na te le silafia lenei lava tulaga o le aso ma le ituaso. E toe faamanatu mai ai iinei Lona lafoa’ia atoatoa atu o Ia i Le Tama.17 A o le faasologa o e e le iloa le aso ma le ituaso, mai tagata, i agelu, ia Iesu, e foliga mai ai o Iesu e sili Lona soifua vavalalata ma Le Tama,18 i lea lava taimi na Ia fetalai ai, sa Na le silafia le taimi tonu o Lona toe afio faalua mai.

Manatunatuga i Le Atua

O le fesili, O le gata o le silafia e Iesu o le aso ma le ituaso, e faaleaogaina ai Lona tulaga Atua, atoa foi ma Lona nofoa i le Aiga-Atua? Tatou te le talitonu e tonu lea manatu.

1. O Mataio ma le silafia e Iesu. E ui lava na le silafia e Iesu le taimi tonu o Lona afio faalua mai, na Ia silafia lava isi mea e tele e faatatau i Lona lava toe afio mai.19 I le Mataio 24–25 i le T.A. 31, na valo’ia ai e Iesu le faatafunaga o Ierusalema atoa ma Lona lava toe afio mai. Na Ia silafia foi e iai le va o le faatafunaga o Ierusalema ma le iuga o mea uma; na Ia silafia foi e iai le va o Lona ulua’i afio mai ma Lona afio faalua mai; na Ia faailoa mai ai le tele o mea e tutupu i le lagi ma le lalolagi atoa ma feteenaiga o tapua’iga. Silasila foi i le Mataio 25:19, o loo Ia ta’ua ai po e tele. O mataupu nei e faavae ai talitonuga i mea e tutupu i le iuga. E le gata i lea, na silafia foi e Iesu le sauaina o Ona tagata i le lumana’i (Mat. 10:18), silafia Ona lava puapuaga (Mat. 16:21; 17:12; 20:19), Lona faalataina (Mat. 26:34), faamasinoga faai’u (Mat. 10:15; 11:22; 12:36), taui (Mat. 19:29), ma Lona faamamaluina (Mat. 16:27). E le’i gata Lona silafia na o le lumana’i. Na Ia silafia Lona Tama ma Ia faaalia ai i e na finagalo iai o Ia (Mat. 11:27). Na Ia silafia foi manatunatuga o le motu o tagata (Mat. 9:4). O Lona silafia lenei e silisili atu nai tagata soifua uma, e manino ai ona o Ia o Le Atua. Peitai e iai lava mea na Ia le aofia i Lona tulaga Atua. O le Mataio 24:36 “o se faamatalaga manino lea a le Feagaiga Fou i le gata o le silafia o Iesu.”20 Peitai e tatau lava ona taofia i le manatu o le tagata na silafia e Iesu Le Atua, le fanau a tagata, atoa ma auiliiliga o le lumana’i, tusa lava pe Na te le’i silafia mea uma.

2. O Mataio ma le Tulaga Atua o Iesu. A o sili atu le faamamafaina e le Evagelia o Ioane le tulaga Atua o Iesu, e le mativa foi le Evagelia a Mataio ia e tusilima atu ai ia Iesu o Ia lava o Le Atua. O Iesu le Alii/Ieova (Mat. 3:3; Isa. 40:3). E faamagaloina agasala e Le Atalii o le Tagata, ua na o Le Atua Na te faia lea tulaga (Mat. 9:6). Na Ia auina atu perofeta, o le tiute faa Le Atua (Mat. 23:34–36). 21 O Iesu o le Alo o Tavita, peitai o le aliita’i foi ia o ia Tavita (Mat. 22:45). Ua tuuina atu le pule uma ia Iesu; o Ia la o Le Atua e mafaia mea uma (Mat. 28:18), e iai i soo se mea (Mat. 28:20). E iai Lona nofoa i le Aiga-Atua, e tasi lo latou suafa (Mat. 28:19). Ia Mataio la, o Iesus lava o Le Atua atoa ma Le na faagataina Lona silafia. A tatou talanoaina loa Lona silafia, ia le galo ia i tatou o Ia lava o Le Atua. E le tatau ona tatou lafoa’ia se mea moni, ona o se tasi mea moni. E tele tala tuufaafeagai i le Tusi Paia,22 e foliga mai o se tasi lenei o faamatalaga faafeagai a le Tusi Paia. E faamaoni uma tala ia e lua, ma e tatau ona tausia pea.

3. O Mataio ma le Iesu le Tagata moni. E ese mai Iesu i Le Atua Le Tama ma Le Agaga Paia, e ui lava o Ia o se tasi o Le Aiga-Atua, ona o Ia o le tagata ae Atua atoa foi, ma ua ia faatumauina lava ia tulaga e lua ia te Ia lava. E moni, o Lona tagata, o le tagata faapaiaina na toetu nai e ua oti. E manino ia Mataio le Iesu tagata moni lava, e ui lava o le to mai le Agaga Paia. Na faamaonia e Mataio lea mea moni i lona faailoaina mai o le gafa o Iesu i le mataupu muamua, ma Lona fanau mai. Ona o Iesu o le tagata moni o Ia, na mafua ai ona fia taumafa (Mat. 4:2) pei lava o i tatou. Na fia inu (Mat. 27:48), fia malolo (Mat. 8:20), fia tofa (Mat. 8:24), ma fia iai foi Sona aiga (Mat. 13:36). Na faaosoosoina o Ia e Satani (Mat. 4:1–11). Ona o Ia o se tasi o i tatou, na Ia mafuta atu ai i isi (Mat. 9:10, 11). Na naunau alofa o Ia i Ona tagata (Mat. 9:36; 20:34). Na tatalo o Ia i Le Atua (Mat. 14:23), na Ia vivii (Mat. 26:30). Na mafatia ona o isi (Mat. 17:17), o Ona tiga na tali oti ai (Mat. 26:38), na lafoa’ia e ona soo (Mat. 26:42, 45), lafoa’ia e Le Atua (Mat. 27:46). Mulimuili ane, ona maliu ai lea (Mat. 17:23; 27:50). O Ia le tagata, na aafia Lona tino, lagona, ma ona mana’oga atoa ma mafatiaga uma o le tagata, na lafoa’ia ai nisi o Ona tulaga Atua mo si na taimi (Fil. 2:6–8; Mat. 20:23)23 ae faalagolago atu i Le Tama o Le na auina mai o Ia (Mat. 10:40; 15:24).

4. O Mataio ma le Faagata a Iesu. Ona o Ia la o le tagata, na Ia faagataina ai Ia lava i auala eseese.24 I le Mataio 24:36, e foliga na Ia faagataina ai e Ia lava Lona silafia. O le au Evagelia, tatou te molimauina ai na Ia faagataina foi Lona iai i soo se mea, ae na toe faamautuina i le iuga, ina ua toetu mai o Ia (Mat. 28:20). E foliga mai na faapena foi Lona tulaga mafai o soo se mea (Mat. 26:53). Molimau Osborne: “O Iesu o le Atua-Tagata, ona avea ai lea o Ia o Le Atua atoatoa, a o le Tagata atoatoa foi. Ona aafia ai lea ma Ona faagataga i Lona tulaga liutino tagata. A o iai o Ia i le lalolagi, sa Na le avea ai o Ia lava o Se e iai i soo se mea, na Ia le faatagaina foi Lona mafaia o soo se mea, pe Na te silafia foi soo se mea.”25 Tusilima aga’i atu Robert Mounce, “ona sa Na le faaaogaina Lona lava mafaia o soo se mea a o faaosoosoina o Ia (4:1–11), ua faapena ona Ia faagataina ai o Lona silafia o soo se mea i lenei foi vaega faapitoa o Lana taulaga.”26 E fautuaina le au su’esu’e, e tatau ona vaaia le ‘le iloa e le Atalii,’ o se tulaga manuia lea e faamaonia ai Lona faamaoni e avea o Ia ma tagata atoatoa.27

Faai’uga

I le Mataio 24:36, o se mau foliga faigata na ta’ua ai e Iesu Lona le silafia o le aso ma le ituaso o Lona Afio Faalua mai, na fetalai o Ia i Lona tulaga liutino tagata atoatoa, ona tatau ai foi lea ona tatou malamalama ai i lenei lava mau mai Lana vaaiga o Ia o le tagata. O loo faamamafaina mai e Mataio le Iesu o le Tagata, ma Le Atua foi, e oo lava i taimi o afio ai Iesu i le lalolagi nei, ae faailoa ai foi, ona o Lona liutinotagata, na Ia le fatagaina ai nisi vaega o Lona Atua seia aulia Lona toetu mai nai e ua oti (Mat. 28:18, 19). Ona o lea, e le mafai ai ona tatou faaaogaina lenei mau e lafoa’ia ai le mea moni, o Iesu o Le Atua, pe tatou te aveeseina foi o Ia mai le Aiga-Atua.

O le faataulaiga a Mataio 24:36–51, e faatatau lea i le le iloa e se tasi o le aso o le Afio Faalua Mai atoa ma lo tatou sauniuni atu iai. Afai na le silafia e Iesu lena aso, ona atili le talafeagai ai lava lea ona tatou taumafai e taumateina lea aso ma le ituaso.28 A ia tatou ola i aso faisoo i le tulaga sauniuni, faatalitali ma le naunauta’i le Afio Faalua Mai o Keriso.

Advertisement - RevivalandReformation 300x250

Ministry reserves the right to approve, disapprove, and delete comments at our discretion and will not be able to respond to inquiries about these comments. Please ensure that your words are respectful, courteous, and relevant.

comments powered by Disqus

 

1 R. T. France, The Gospel of Matthew, The New International Commentary on the New Testament (NICNT) (Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans Pub. Co., 2007), 939.

2 Grant R. Osborne, Matthew, Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 903.

3 See Richard M. Davidson, “What Did Jesus Mean by ‘This Generation‘?” in Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers, Biblical Research Institute Studies, vol. 2, ed. Gerhard Pfandl (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2010), 289–292, versus Daniel Patte, The Gospel According to Matthew: A Structural Commentary on Matthew’s Faith (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 341.

4 See John Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, The New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Pub. Co., 2005), 990. 

5 Verse 36: The angels and Jesus do not know day and hour (oida). Verse 39: Most antediluvians did not know (ginōskō). Verse 42: The date for the Second 
Coming cannot be known (oida). Verse 43: Know that the coming of the thief cannot be calculated (ginōskō). Verse 50: The servant does not know the day and hour his master comes (ginōskō).

6 See David Hill, The Gospel of Matthew, The New Century Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1990), 326, 327.

7 See R. T. France, Matthew, Tyndale New Testament Commentaries, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans Pub. Co., 1990), 351.

8 See ibid., 352.

9 See Alexander Sand, Das Evangelium nach Matthäus, Regensburger Neues Testament (Leipzig: St. BennoVerlag, 1986), 498. France, Matthew, Tyndale New Testament Commentaries, 347; David L. Turner, Matthew, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 589.

10 See Nolland, The Gospel of Matthew, 991.

11 Nolland, The Gospel of Matthew, 990.

12 See also Matthew 25:13, where the two terms occur again. They are inclusive. Therefore, the argument that calculation of months or years or smaller units than hours is permitted is mistaken.

13 Some suggest that Son stands for “Son of God”— France, Matthew, NICNT, 940—while others propose that it means “Son of Man,” who actually appears in the same paragraph, namely in verse 44. Donald A. Hagner, Matthew 14–28, Word Biblical Commentary 33B (Dallas: Word Books, Publisher, 1995), 716.

14 E.g., Hill, The Gospel of Matthew, 323, 324; Turner, Matthew, 589; Heinrich August Wilhelm Meyer, Critical and Exegetical Handbook to the Gospel of Matthew, Meyer’s Commentary on the New Testament 1 (Peabody: Hendrickson Publishers, 1983), 427.

15 W. D. Davies and Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew XIX-XXVIII, The International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments, vol. 3 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1997), 379.

16 See Hill, The Gospel of Matthew, 324.

17 See Davies and Allison, Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, 378, quoting P. W. Schmiedl.

18 See France, Matthew, NICNT, 940: “The structure of this saying places ‘the Son’ on a level above the angels, second only to the Father.”

19 See, Osborne, Matthew, 903.

20 France, Matthew, Tyndale New Testament Commentaries, 347.

21 Thomas R. Schreiner, New Testament Theology: Magnifying God in Christ (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 193.

22 That is, one God in three Persons, being already saved and yet not completely saved, and washing the clothes in the blood of the Lamb.

23 This is called kenosis. See France, Matthew, NICNT, 940. It “accepts the full divinity of the Son but argues that for the period of his incarnation certain divine attributes (in this omniscience) were voluntarily put aside.” See also Hagner, 716. Stanley J. Grenz mentions “temporal limitations,” limitations in location, and limitations in strength. Theology for the Community of God (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Pub. Co., 2000), 277

24 Cf. Gerald O’Collins, Christology: A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus (Oxford: Oxford University Press, 1995), 121. Thomas C. Oden warns against extreme positions such as to argue “that Jesus knew no more than the average Jew of his time.” The Word of Life, Systematic Theology, vol. 2 (Peabody: Prince Press, 1998), 89.

25 Osborne, Matthew, 903, 904.

26 Robert H. Mounce, Matthew, New International Biblical Commentary (Peabody: Hendrickson Publishers, 1991), 229.

27 See Turner, Matthew, 589; Mounce, Matthew, 229; Augustine Stock, The Method and Message of Matthew (Collegeville: The Liturgical Press, 1994), 374.

28 See Ellen G. White, Evangelism (Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1970), 221.

back to top